Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 444

Ösztöndíj

A tanuló juttatásai a techikumi és szakképző iskolai oktatásban (A jelenlegi 9. és 1/13. évfolyamos tanulóink)

A 2019. évi LXXX. törvény (a szakképzésről) alapján

59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]

(1) A tanuló

a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,

b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,

c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra

jogosult.

 

a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról alapján

 

170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege

 • a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka,
 • b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 • ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-2,99 között van,
 • bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-3,99 között van,
 • bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van,
 • bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

(3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

172. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának

 • a) nyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között van,
 • b) száztíz százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között van,
 • c) száznegyvenöt százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között van,
 • d) száznyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.

173. § 

 • (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki
  • a) hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
  • b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.
 • (2) A támogatás havonkénti mértéke a támogatás alapjának húsz százaléka.
 • (3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.
 • (4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.
 • (5) A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya fennállásáig jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

174. § 

 • (1) *  Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére gondoskodik.
 • (2) *  Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.

 

Szabóky Adolf ösztöndíj a kifutó képzéseinkben résztvevő diákjainknak

A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

 

Ebben a tanévben a 2/10. és a 3/11. évfolyamos gyártósori gépbeállító tanulóink, valamint az 5/13. évfolyamos és 2/14. évfolyamos gépgyártástechnológiai technikus és mechatronikai technikus tanulóink részesülnek ebben az ösztöndíjban.

 

Gyártósori gépbeállító tanulóink ösztöndíja az előző tanév/félév tanulmányi átlageredménye alapján:

 

2,51 és 3,0 között, 10 000 Ft,

3,01 és 3,5 között, 15 000 Ft,

3,51 és 4,0 között, 20 000 Ft,

4,01 és 4,5 között, 27 000 Ft,

4,51 és 5,0 között, 35 000 Ft.

 

Gépgyártástechnológiai technikus és mechatronikai technikus tanulóink ösztöndíja az előző tanév/félév tanulmányi átlageredménye alapján:

 

3,01 és 3,5 között, 20 000 Ft,

3,51 és 4,0 között, 30 000 Ft,

4,01 és 4,5 között, 40 000 Ft,

4,51 és 5,0 között, 50 000 Ft.

A nagyobb ösztöndíjért érdemes több munkát fektetni a tanulásba!